Spolek Victoria Ensemble, z. s.
zajišťuje provoz vokálně instrumentálního souboru Victoria Ensemble
a dalších hudebních aktivit sopranistky Viktorie Kaplanové.
Také pořádá koncertní sezónu
a mezinárodní festival vokální hudby
Hlasy tří světů.

Vyberte

Angelus Domini

O. di Lasso, G. P. da Palestrina, T. L. de Victoria, W. Byrd, T. Tallis atd.

V tomto meditativním programu představujeme duchovní tvorbu nejvýznamnějších skladatelů kulminující vokální polyfonie napříč Evropou. Je postaven na ušlechtilé krásne hymnů, antifon a biblických textů zhudebněných v 16. století, které liturgicky spadají do doby adventní.

Obsazení: 12 pěvců, varhany

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce

Rorate coeli desuper

A. C. Mentzel, G. Jacob, A. Reichenauer, J. L. Oehlschlägel atd.

Rosu dejte, ó nebesa shůry! Roráty představuji specifickou podobu ranní adventní mše k poctě Panny Marie, typickou pro české prostředí. Text její vstupní antifony „Rorate coeli desuper“ byl proto u českých skladatelů oblíbený, zejména pak v 18. století. V tomto programu uvádíme především tvorbu méně známých a znovuobjevených skladatelů českého baroka, ale také adventní písně Adama Michny z Otradovic.

Obsazení: 4/ 8 /12 pěvců, 2 x lesní roh, 2x housle, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce

Probuďte se, pastuškové!

J. Schreier, I. Linek, J. J. Ryba, J. A. Sehling apod.

České a moravské vánoční pastorely jsou skutečnými klenoty naší hudební historie. Tento projekt prostřednictvím betlémských hudebních vyprávění mapuje vánoční hudbu českých zemí 18. století (jižní i severní Morava, střední a západní Čechy, pražské kostelní kůry atd.).“Kantoři“, tedy varhaníci, sbormistři, skladatelé a pedagogové, kteří se starali o běžný provoz na kůrech vesnických kostelů, jsou hlavními hrdiny tohoto jedinečného programu. Kromě pastorel zařazujeme také známé písně z barokních kancionálů či úryvky z vánočních mší.

Obsazení: 4-6 pěvců, 2x housle, viola, flétna, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv, clarina

Délka programu: 60-90 minut (dle potřeby)

Advent a Vánoce

Prorokovali proroci

Jistebnický kancionál, Franusův kancionál, Kodex Speciálník atd.

V tomto dramaturgicky objevném koncertním programu představujeme téměř zapomenuté písně z českých evangelických zpěvníků od počátku 15. do konce 16. století. Mapujeme postupný přechod od hravých pozdně středověkých motet až k rozvinuté vokální polyfonii. Zazní také díla skladatelů rudolfinské Prahy, vázaných na české prostředí.

Obsazení: 4 pěvci, zobcové flétny, loutna

Délka programu: 60 minut

Advent a Vánoce

Postní hudba barokních Čech

A. Caldara, F. I. A. Tůma, A. Lotti, G. Jacob atd.

Před Velikonoci rozeznívalo kůry nejen pražských kostelů velké množství děl domácích i zahraničních autorů, kteří byli s českými zeměmi spjati. Z nich jsme vybrali především dvě velkolepá Stabat Mater ( F. I. A. Tůma, A. Caldara), ale také menší, pozoruhodná a téměř neznámá díla českých barokních autorů.

Obsazení: 4/ 8/ 12 pěvců, 2x housle, viola, pozoun, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv

Délka programu: 70 minut

Postní doba a Velikonoce

Temné hodinky: francouzská postní liturgie

François Couperin

Temné hodinky“ o třech částech napsal Couperin jako liturgickou hudbu na středu velikonočního tridua. Tato liturgie začínala v noci, za světla patnácti svíček, které se postupně zhasínaly. Textem jsou starozákonní lamentace proroka Jeremiáše nad zajatým a zpustošeným Jeruzalémem, které znamenají v přeneseném významu také nářek nad ukřižovaným Ježíšem. Tato církevní skladba zachycuje poslední léta vlády Ludvíka XIV., na jehož dvoře skladatel celý život působil. Dle příležitosti doplňujeme dvojhlasými motety A. Campry, vhodnými instrumentálními skladbami či mluveným slovem duchovního.

Osazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Zuzana Barochová | soprán, viola da gamba, theorba, cembalo/ varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Postní doba a Velikonoce

K patronům českým

A. Michna, V. Pelikán, A. C. Mentzel atd.

Zde se věnujeme především chrámovým dílům raného i vrcholného baroka, které byly složeny ke cti českých patronů. Kromě velkolepé Svatováclavské mše Adama Michny z Otradovic je na programu také Mše ke cti sv. Vojtěcha, jejíž autorem je slánský piarista Vojtěch Pelikán, nebo Litanie k českým patronům Antonína Celestina Mentzela.  

Obsazení: 12 pěvců, 2x trubka, 3x housle, 2x viola, violoncello, kontrabas, cembalo/ varhanní pozitiv, dirigent

Délka programu: 90 minut

Po celý rok

Hudba českých barokních klášterů

B. M. Černohorský, A. Reichenauer, G. Jacob atd.

Tento program započínáme motetem „Laudetur Jesus Christus“ Bohuslava Matěje Černohorského, který je zhudebněním křesťanského pozdravu a představujeme další českou duchovní hudbu první poloviny 18. století napříč českými zeměmi. Z tohoto období se sice dochovalo jen velmi málo naší hudby, avšak někteří z těchto autorů jsou skutečnými mistry, srovnatelnými s vysokým evropským standardem. Program zahrnuje skladby dochované ve sbírce kláštera v Broumově, na Strahově, v Rajhradě a také piaristické koleje ve Slaném.

Obsazení: 4/ 8/ 12 pěvců, 2x lesní roh, 2x housle, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Po celý rok

Reichenauer znovuobjevený

Antonín Reichenauer (1695/96-1730)

Reichenauer je bezesporu jedna z nejvýraznějších osobností české barokní hudby, která však vzbuzuje větší pozornost teprve v posledních desetiletích. Působil v Praze na Malé Straně u hraběte Václava Morzina jako domácí skladatel. Pro potřeby morzinovské šlechtické kapely psal hudbu instrumentální (orchestrální ouvertury, instrumentální koncerty, komorní skladby), na druhé straně je autorem velkého množství duchovních děl, o nichž však dosud nevíme, pro jaké konkrétní účely byla komponována. Jeho instrumentální koncerty se dočkaly své novodobé premiéry v minulých letech. Ve spolupráci s barokním orchestrem Musica Florea pod vedením Marka Štryncla nyní přicházíme se světovou premiérou některých Reichenauerových chrámových kompozic. Zazní například jeho ofertoria, Litanie k nejsvětějšímu jménu Ježíšově či Rekviem.

Obsazení: 12 pěvců, 2x lesní roh, 6x housle, violoncello, kontrabas, fagot, varhanní pozitiv, dirigent
Délka programu: 70 minut

Po celý rok

Sen o Rudolfově Praze

J. H. Gallus, K. Harant, J. Campanus, H. L. Hassler atd.

V poslední třetině 16. století se stala Praha jedním z hlavních kulturních center Evropy. Rudolf II., který horlivě podporoval vědu a kulturu, se obklopil vynikajícími mysliteli, vědci, výtvarníky, ale také skladateli z různých koutů Evropy. Společně s instrumentálním souborem Concerto Aventino, pod vedením renomovaného flétnisty a dirigenta Jakuba Kydlíčka, představujeme světskou i duchovní hudbu autorů působících v manýristické Praze.

Obsazení: 12 pěvců, zobcová flétna, cink, theorba, dulcian, cembalo
Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

Claudio Monteverdi: Zrod hudebního baroka

výběr z Monteverdiho duchovní i madrigalové tvorby

Osobnost Claudia Monteverdiho, skladatele stojícího na pomezí tradičního renesančního stylu a nového hudebního cítění, netřeba příliš představovat. Známý je především jako dovršitel madrigalu a jeden ze zakladatelů opery, který výrazně přispěl ke zrodu barokního stylu. V první půli programu představujeme vybrané skladby ze sbírek Selva morale e spirituale a Messa a quatro voci e Salmi. V druhé půli pak díla ze čtvrté a osmé knihy madrigalů a ze sbírky Scherzi musicali.

Obsazení: 6 pěvců, zobcová flétna, housle, viola da gamba, cembalo
Délka programu: 70 minut

Do sálu i do kostela

Jeden den francouzského krále

A. Campra, M. P. de Montéclaire, L.-N. Clérambault atd.

Jak mohl vypadat běžný den Ludvíka XIV či jeho následníka? V tomto programu představujeme duchovní hudbu, komorní skladby, kantáty i operní árie dvou generací francouzských barokních skladatelů, pevně spjatých s královským dvorem.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, flétna, housle, theorba, viola da gamba, cembalo

Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

Jásej, srdce!

J. S. Bach, A. Vivaldi, B. M. Černohorský atd.

V tomto programu, hodícímu se především k jarnímu období po Velikonocích, oslavujeme Stvořitele a přírodu. Čtyři sólisté představují duchovní i světskou komorní hudbu vrcholného baroka z celé Evropy. 

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Jan Hádek | housle, Ondřej Šindelář | fagot, Filip Dvořák | cembalo

Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

G. F. Händel: Biblické náměty

Solomon, Joshua, Samson, Athalia, Belshazzar etc.

Georg Friedrich Händel, jeden z velikánů barokní hudby, je autorem neobyčejně rozsáhlého množství děl, mimo jiné asi pětadvaceti oratorií. V tomto programu představujeme virtuózní sopránové árie z oratorií se starozákonními náměty (možno též interpretovat jako náměty z Hebrejské bible). Tyto dramatické biblické příběhy vyprávíme v netradičním komorním obsazení.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Jiří Sycha | housle, Ondřej Bernovský | cembalo
Délka programu: 60 minut

Do sálu i do kostela

Hudba a tance renesanční Prahy

J. Regnart, Ph. de Monte, T. Arbeau. C. Negri, F. Caroso etc.

V tomto programu se věnujeme Praze za vlády Rudolfa II a představujeme výhradně světskou hudbu s ní spjatou – madrigaly, písně a oblíbené tance manýristické Prahy.

Obsazení: 8 pěvců, 2 tanečníci, 2x zobcová flétna, viola da gamba, theorba, cembalo
Délka programu: 70 minut

S tancem a divadlem

l’Amfiparnaso

madrigalová komedie Orazia Vecchiho

Skvostné hudební dílo modenského skladatele Orazia Vecchiho, plné italského humoru, můžeme považovat za přímého předchůdce komické opery. Protagonisty této madrigalové komedie jsou postavy z tradiční komedie dell’arte. L’Amfiparnaso s vlastními kulisami, kostýmy a autorskými maskami uvádíme ve spolupráci s profesionálním divadelním souborem Teatro Comico. V této formě je představení plně srozumitelné českému publiku.

Obsazení: 5 pěvců, 4 herci, viola da gamba, theorba, cembalo
Délka programu: 60 minut

S tancem a divadlem

Múza Versailles

M. Lambert, M.-R. Delalande, A. Campra, L.-N. Clérambault atd.

Autorské představení souboru Victoria Ensemble a taneční skupiny En Garde! zve diváky do barokního Versailles, které za vlády Ludvíka XIV. hýřilo hudbou, tancem a okázalou nádherou. Múza Versailles je vznešená oslava francouzského baroka s intimním přesahem do současnosti, kostýmovaná hra se světlem a stínem, oscilace mezi iluzí a realitou. Sólistku Viktorii Kaplanovou doprovází pětice instrumentalistů na dobové nástroje.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, 5 tanečníků, flétna, housle, theorba, viola da gamba, cembalo

Délka programu: 60 minut

S tancem a divadlem

Křik Paříže, zpěv Londýna

C. Janéquin, J. Dowland

Jedná se o jedinečné crossover dílo, které propojuje renesanční vokální polyfonii, bubenické umění a živou digitální malbu v reálném čase.  Osm pěvců a capella interpretuje francouzské programní chansony C. Janequina, kde skladatel zpracovává dané téma (Válka, Zpěv ptáků, Křik Paříže apod.) pomocí existujících i vymyšlených slov, citoslovcí a zvuků. Příběhy těchto skladeb „vypráví“ skotská výtvarnice Frances Sander přímo na stěnu za zpěváky. Na improvizovanou soustavu perkusí doprovází renomovaný bubeník Jan Šikl. Proti svéráznému Janequinovi stavíme zpěvného a melancholického Johna Dowlanda, nejvýznamnějšího skladatele anglické renesance. Vzniká zvláštní svět, kde se hudba starší než čtyři století propojuje s možnostmi dnešní doby a moderní technikou.

Obsazení: 8 pěvců, Jan Šikl | perkuse, Frances Sander & Dima Berzon | živá digitální malba
Délka programu: 70 minut

S tancem a divadlem

Rokoková opera v pražském divadle V Kotcích

Ch. W. Gluck, A. Rutini, F. Zoppis, D. Fischietti, B. Galuppi atd.

V 50. letech 18. století působil v pražském divadle V Kotcích impresário G. B. Locatelli. Právě díky jeho vkusu a schopnostem mělo nadšené pražské publikum možnost slyšet největší operními hity Evropy v podání špičkových italských pěvců. Celou řadu árií a duetů z oper seria i buffa zde uvádíme ve světové premiéře.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Monika Jägerová | alt, Jaromír Nosek | bas, 2x hoboj, 2x lesní roh, 2x housle, viola, violoncello, fagot, kontrabas, cembalo

Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Italská opera v Mozartově Praze

J. G. Naumann, P. Anfossi, F. Zannetti, G. Gazzaniga atd.

Tento program přibližuje bohatý svět dobové italské opery o několik desítek let mladší. Vybrané árie rozličných charakterů pochází z oper, které zněly vesměs na scéně Thunovského nebo Nosticova divadla v 80. a 90. letech 18. století. Většinu z nich uvádíme ve světové premiéře.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, 2x housle, viola, 2x lesní roh, 2x hoboj, fagot, violoncello, kontrabas, cembalo (kladívkový klavír)

Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Barokní Evropou

J. S. Bach, G. Carissimi, H. Purcell, M. Lambert atd.

Komorní hudba významných skladatelů celé barokní Evropy: kantáty, písně, árie a duety autorů italských, německých, anglických, španělských a francouzských, opěvující především lásku, přírodu a volnost.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Ondřej Holub | tenor, zobcová flétna, housle, fagot, viola da gamba, cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Perly barokní opery

G. F. Händel, A. Vivaldi, N. Porpora, G. Bononcini atd.

Dvě sólistky představují výběr z italských oper významných skladatelů vrcholného a pozdního baroka. Jedná se o lyrické i koloraturní árie pro soprán, o altové árie, které ve své době náležely především kastrátům, taktéž o duety jejich lásky zhrzené i opětované.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Anna Moriová | mezzosoprán, Ondřej Bernovský | cembalo
Délka programu: 60 minut

Opera a komorní hudba

Cesta italské barokní kantáty

G. Carissimi, A. Scarlatti, G. F. Händel

Stěžejními body našeho programu jsou tři rozsáhlé světské kantáty různých etap barokní epochy. Dvě z nich představují tragické příběhy silných žen – Marie Stuartovny (G. Carissimi) a Lukrécie Římské (A. Scarlatti), třetí je lyrickým rozjímáním o naději, přírodě a lásce (Partenza, G. F. Händel). Program zahrnuje recitaci českých překladů do cembalových skladeb. Lze připojit živou digitální malbu.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, přednes, Filip Dvořák | cembalo

Opera a komorní hudba

Barokní Itálie v písních

B. Strozzi, C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. F. Händel atd.

Raně barokní skladby pro soprán a basso continuo, které vznikaly v hlavních italských kulturních center své doby, jsou předmětem tohoto koncertního programu. Speciální místo v něm zaujímá pozoruhodná benátská skladatelka Barbara Strozzi.

Obsazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Filip Dvořák | cembalo,

Jakub Michl | viola da gamba

Opera a komorní hudba