Spolek Victoria Ensemble, z. s.
zajišťuje provoz vokálně instrumentálního souboru Victoria Ensemble
a dalších hudebních aktivit sopranistky Viktorie Kaplanové.
Také pořádá koncertní sezónu
a mezinárodní festival vokální hudby
Hlasy tří světů.

Vyberte

Postní hudba barokních Čech

A. Caldara, F. I. A. Tůma, A. Lotti, G. Jacob atd.

Před Velikonoci rozeznívalo kůry nejen pražských kostelů velké množství děl domácích i zahraničních autorů, kteří byli s českými zeměmi spjati. Z nich jsme vybrali především dvě velkolepá Stabat Mater ( F. I. A. Tůma, A. Caldara), ale také menší, pozoruhodná a téměř neznámá díla českých barokních autorů.

Obsazení: 4/ 8/ 12 pěvců, 2x housle, viola, pozoun, violoncello, kontrabas, varhanní pozitiv

Délka programu: 70 minut

Postní doba a Velikonoce

Temné hodinky: francouzská postní liturgie

François Couperin

Temné hodinky“ o třech částech napsal Couperin jako liturgickou hudbu na středu velikonočního tridua. Tato liturgie začínala v noci, za světla patnácti svíček, které se postupně zhasínaly. Textem jsou starozákonní lamentace proroka Jeremiáše nad zajatým a zpustošeným Jeruzalémem, které znamenají v přeneseném významu také nářek nad ukřižovaným Ježíšem. Tato církevní skladba zachycuje poslední léta vlády Ludvíka XIV., na jehož dvoře skladatel celý život působil. Dle příležitosti doplňujeme dvojhlasými motety A. Campry, vhodnými instrumentálními skladbami či mluveným slovem duchovního.

Osazení: Viktorie Kaplanová | soprán, Zuzana Barochová | soprán, viola da gamba, theorba, cembalo/ varhanní pozitiv

Délka programu: 60 minut

Postní doba a Velikonoce